I KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2018 w Czchowie

I KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2018 w Czchowie

I KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2018

1.Cel rozgrywek.

 • Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce .
 • Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.

2.Termin i miejsce rozgrywek: 17.03.2018 – Czchów

Hala Sportowa w Czchowie, ul. Sądecka 187.

Następne terminy:
II. 14.04.2018 – Kraków
III. 05.05.2018 – Gródek Nad Dunajcem
IV. 09.06.2018 – Brzesko
V. 29.09.2018 – Myślenice
VI. 27.10.2018 – Dobczyce

 1. Kierownictwo zawodów.

Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:

 • Małopolski Związek Bokserski
 1. Uczestnictwo
 • Prawo startu mają tylko zawodnicy posiadający aktualną licencję PZB:

Młodzik: 2004 rok.
Kadet: 2003 – 2002 rok.
Junior: 2001 – 2000 rok.
Senior: 1999 rok i starsi

 • Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 • Do zawodów dopuszcza się zawodników nie stowarzyszonych.
 • W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.

 

 1. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
 • Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 6 zawodów GP.
 • Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu MGPM – 50,
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
 • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
 • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
 • Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
 • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
 • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
 1. Sposób zgłaszania zawodników
 • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres: mgpmzb@gmail.com ( Międzynarodowe Grand Prix Małopolskiego Związku Bokserskiego). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
 • Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim w/w. danymi.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego MGPM oddzielnie w terminie do:
 1. 17.03.2018 – Czchów – zgłoszenie do 10.03.2018
  2. 14.04.2018 – Kraków – zgłoszenie do 07.04.2018
  3. 05.05.2018 – Gródek N/D – zgłoszenie do 28.04.2018
  4. 09.06.2018 – Brzesko – zgłoszenie do 02.06.2018
  5. 29.09.2018 – Myślenice – zgłoszenie do 22.09.2018
  6. 27.10.2018 – Dobczyce – zgłoszenie do 20.10.20018
 • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
 • Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MGPM będzie ogłaszana na stronie Małopolskiego Związku Bokserskiego www.mzb.org.pl
 • Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby ograniczyć koszta przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
 • Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów GP muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu.
 1. Punktacja rozgrywek.
 • W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg. następującego klucza: 3 pkt. – zwycięzca walki                                                                                                                                                                      1 pkt. – przegrany
 • Zawodnik musi stoczyć 5 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji.
 • Zawodnika można wycofać do każdej środy przed Grand Prix, aby ewentualnie można było poszukać rywala. Po tym terminie zawodnik otrzymuje minus 1 pkt., Klub minus 2 pkt.
  Prosimy o przemyślane zgłaszanie zawodników przez trenerów.
 • Zawodnik, który zostanie wycofany z walki po konferencji otrzymuje minus 3 punkty dla swojej punktacji i klubowej.
 • Zawodnik może podczas całego cyklu zdobywać punkty w dwóch kategoriach wagowych (nie dotyczy młodzików i kadetów). Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wadze w której więcej razy wystąpił.
 • Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych
  w klasyfikacji generalnej.
 • W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami,
  a w następnej ilość startów w cyklu MGPM 2018.
 • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego Klubu.
 • Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe / studia stacjonarne/, punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
 • Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej w książeczce sportowej. • Podczas cyklu MGPM nie będą mogły odbywać się walki tzw. „sparingowe”. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu MGPM.

 

 

 1. Opłaty startowe:

Młodzicy:        10 zł,

Kadeci:           10 zł,

Juniorzy:         20 zł,

Seniorzy:        30 zł,
Niezrzeszeni   50 zł

Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi.

Organizator również pokrywa opłaty startowe.

 1. Nagrody:

Podczas każdego MGPM 2018:

 • Zawodnicy otrzymują dyplom,
 • W każdej kategorii wiekowej jest puchar dla najlepszego zawodnika zawodów

Po zakończeniu 6 edycji MGPM 2018 Zawodnicy otrzymują:

 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
 • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
 • Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
 • W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 • Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 1. Postanowienia końcowe.
 2. Program zawodów.
 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
 • Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny
 • finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
 • W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i MZB.

8.00 – 9.00 waga i badanie,

10.00 – 11.00 konferencja techniczna,

12.00 walki .

UWAGA !  JEST MOŻLIWOŚĆ NOCLEGU:

Hotel Łaziska – Czchów , ul. Kolonia 4, 32-860 Czchów Telefon: 723-110-110,

Restauracja, Hotel „Pod Sosną”, ul. Kolonia 2, 32-860 Czchów  tel. 601-224-725

Ze sportowymi pozdrowieniami

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU

BOKSERSKIEGO

Plakat Grand Prix CZCHÓW 17.03.18