III KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2017 - 27.05.2017 Nowy Sącz

III KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2017 – 27.05.2017 Nowy Sącz

Kraków dnia 09.05.2017

                                                                                         

III KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO 

                   GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2017

 1.Cel rozgrywek.

 • Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce .
 • Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.

2.Termin i miejsce rozgrywek: 27.05.2017 – Nowy Sącz

27.05.2017 – Nowy Sącz, Zespół Szkół Samochodowych, ul. Rejtana 18, 33–300 Nowy Sącz

Następne terminy:
10.06.2017 – Brzesko
23.09.2017 – Nowy Sącz
28.10.2017 – Libiąż
18.11.2017 – Łącko

 1. Kierownictwo zawodów.

Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:

 • MZB poprzez Wydział Sędziowski
 • Supervisor , Jury
 1. Uczestnictwo
 • Prawo startu mają zawodnicy urodzeni

– młodzik rocznik 2003
– kadet rocznik 2001-2002
– junior rocznik 1999-2000
– senior 1998 i starsi

 • Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
 • Do zawodów dopuszcza się zawodników nie stowarzyszonych.
 • W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.
 1. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
 • Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 8 zawodów GP.
 • Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu GP – 50.
 • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
 • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
 • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
 • Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
 • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
 • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
 1. Sposób zgłaszania zawodników
 • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres: mgpmzb@gmail.com ( Międzynarodowe Grand Prix Małopolskiego Związku Bokserskiego).         Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
 • Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim ww. danymi.
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego MGPM oddzielnie w terminie do:1. 27.05.2017 – Nowy Sącz – zgłoszenie do 20.05.2017
  2. 10.06.2017 – Brzesko – zgłoszenie do 03.06.2016
  3. 23.09.2017 – Nowy Sącz – zgłoszenie do 16.09.2017
  4. 28.10.2017 – Chrzanów – zgłoszenie do 21.10.2017
  5. 18.11.2017 – Łącko – zgłoszenie do 11.11.2017
 • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
 • Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MGPM będzie ogłaszana na stronie Małopolskiego Związku Bokserskiego www.mzb.org.pl
 • Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby ograniczyć koszta przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
 • Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów GP muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu.
 1. Punktacja rozgrywek.
 • W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg następującego klucza: 3 pkt. – zwycięzca walki 1 pkt. – przegrany
 • Zawodnik musi stoczyć 5 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji.
 • Zawodnik można wycofać do każdej środy przed Grand Prix, aby ewentualnie można było poszukać rywala. Po tym terminie zawodnik otrzymuje minus 1 pkt., klub minus
  2 pkt. Prosimy o przemyślane zgłaszanie zawodników, przez trenerów.
 • Zawodnik, który zostanie wycofany z walki po konferencji otrzymuje minus 3 punkty dla swojej punktacji jak i dla klubowej.
 • Zawodnik może podczas całego cyklu zdobywać punkty w dwóch kategoriach wagowych (nie dotyczy młodzików i kadetów). Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wadze w której więcej razy wystąpił.
 • Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych
  w klasyfikacji generalnej.
 • W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami
  a w następnej ilość startów w cyklu MGPM.
 • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego klubu.
 • Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe / studia stacjonarne/, punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
 • Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej w książeczce sportowej. • Podczas cyklu MGPM nie będą mogły odbywać się walki tzw. „sparingowe”. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu MGPM.
 1. Zasady finansowania.
 • Koszty organizacyjne turnieju pokrywane są przez organizatora.
 • Koszty lekarza oraz karetki pogotowia ponosi organizator.
 • Zgodnie z decyzją Zarządu MZB, Wydział Sędziowski będzie pobierał „wpisowe” za każdego zgłoszonego zawodnika do zawodów GP.

Opłaty wpisowe:

Młodzicy:        10 zł,

Kadeci:           10 zł,

Juniorzy:         20 zł,

Seniorzy:        30 zł,

Niezrzeszeni   50 zł

Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi. Organizator również pokrywa opłaty startowe.

 1. Nagrody.
 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
 • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
 • Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
 • W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
 • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 • Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
 1. Postanowienia końcowe.
 2. Program zawodów.
 • Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
 • Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny
 • finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
 • W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i MZB.

8.00 – 9.00 waga i badanie,

10.00 – 11.00 konferencja techniczna,

12.00 walki .

Ze sportowymi pozdrowieniami

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU

BOKSERSKIEGO

MGPM N.SĄCZ 27.05.2017