IV KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK  MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2017 - 10.06. BRZESKO

IV KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2017 – 10.06. BRZESKO

Kraków 28.05.2017

IV KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK

MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI 2017

 

1.Cel rozgrywek.
• Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce .
• Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.
2.Termin i miejsce rozgrywek: 10.06.2017 – Brzesko , Plac Kazimierza Wielkiego, 32 – 800 Brzesko.
Następne terminy:
23.09.2017 – Nowy Sącz
28.10.2017 – Libiąż
18.11.2017 – Łącko
3. Kierownictwo zawodów.
Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:
• MZB poprzez Wydział Sędziowski
• Supervisor , Jury
4. Uczestnictwo
• Prawo startu mają zawodnicy urodzeni
– młodzik rocznik 2003
– kadet rocznik 2001-2002
– junior rocznik 1999-2000
– senior 1998 i starsi
• Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
• Do zawodów dopuszcza się zawodników nie stowarzyszonych.
• W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.
5. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
• Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 8 zawodów GP.
• Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu GP – 50.
• Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
• Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
• Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
• Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
• Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
• Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
6. Sposób zgłaszania zawodników
• Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres: mgpmzb@gmail.com ( Międzynarodowe Grand Prix Małopolskiego Związku Bokserskiego). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
• Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim ww. danymi.
• Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego MGPM oddzielnie w terminie do:
10.06.2017 Brzesko – zgłoszenie do 03.06.2016
23.09.2017 Nowy Sącz – zgłoszenie do 16.09.2017
28.10.2017 Libiąż – zgłoszenie do 21.10.2017
18.11.2017 Łącko – zgłoszenie do 11.11.2017
• Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
• Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MGPM będzie ogłaszana na stronie Małopolskiego Związku Bokserskiegowww.mzb.org.pl
• Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby ograniczyć koszta przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
• Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów GP muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu.
7. Punktacja rozgrywek.
• W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg następującego klucza: 3 pkt. – zwycięzca walki 1 pkt. – przegrany
• Zawodnik musi stoczyć 5 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji.
• Zawodnik można wycofać do każdej środy przed Grand Prix, aby ewentualnie można było poszukać rywala. Po tym terminie zawodnik otrzymuje minus 1 pkt., klub minus
2 pkt. Prosimy o przemyślane zgłaszanie zawodników, przez trenerów.
• Zawodnik, który zostanie wycofany z walki po konferencji otrzymuje minus 3 punkty dla swojej punktacji jak i dla klubowej.
• Zawodnik może podczas całego cyklu zdobywać punkty w dwóch kategoriach wagowych (nie dotyczy młodzików i kadetów). Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wadze w której więcej razy wystąpił.
• Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych
w klasyfikacji generalnej.
• W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami
a w następnej ilość startów w cyklu MGPM.
• Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego klubu.
• Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe / studia stacjonarne/, punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
• Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej w książeczce sportowej. • Podczas cyklu MGPM nie będą mogły odbywać się walki tzw. „sparingowe”. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu MGPM.
8. Zasady finansowania.
• Koszty organizacyjne turnieju pokrywane są przez organizatora.
• Koszty lekarza oraz karetki pogotowia ponosi organizator.
• Zgodnie z decyzją Zarządu MZB, Wydział Sędziowski będzie pobierał „wpisowe” za każdego zgłoszonego zawodnika do zawodów GP.
Opłaty wpisowe:
Młodzicy: 10 zł, Kadeci: 10 zł, Juniorzy: 20 zł, Seniorzy: 30 zł,
Niezrzeszeni: 50 zł
Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi. Organizator również pokrywa opłaty startowe.
9. Nagrody.
• Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
• Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
• Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
• W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
• Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
• Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
• Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
10. Postanowienia końcowe.
• Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
• Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny
• finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
• W sprawie od wołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i MZB.

  1. Program zawodów.
    8.00 – 9.00 waga i badanie, 10.00 – 11.00 konferencja techniczna,                                                                         12.00 walki

.
Ze sportowymi pozdrowieniami
ZARZĄD MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU
BOKSERSKIEGO

brzesko