V KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI - MYŚLENICE,  29 WRZEŚNIA 2018 r.

V KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI – MYŚLENICE, 29 WRZEŚNIA 2018 r.

V KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI – MYŚLENICE,
29 WRZEŚNIA 2018 r.

1.Cel rozgrywek.
• Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce .
• Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.

2.Termin i miejsce rozgrywek: 29.09.2018 – MYŚLENICE,
HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA NA ZARABIU,
ul. Zdrojowa 9, Myślenice

Następny termin – finał:
27.10.2018 – Dobczyce

3. Kierownictwo zawodów.
Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:
• Małopolski Związek Bokserski

4. Uczestnictwo
• Prawo startu mają tylko zawodnicy posiadający aktualną licencję PZB:
Młodzik: 2004 rok.
Kadet: 2003 – 2002 rok.
Junior: 2001 – 2000 rok.
Senior: 1999 rok i starsi
• Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
• Do zawodów dopuszcza się zawodników nie stowarzyszonych.
• W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.

5. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
• Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 6 zawodów GP.
• Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu MGPM – 50,
• Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
• Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
• Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
• Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
• Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
• Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.

6. Sposób zgłaszania zawodników
• Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres: mgpmzb@gmail.com ( Międzynarodowe Grand Prix Małopolskiego Związku Bokserskiego). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
• Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim w/w. danymi.
• Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego MGPM oddzielnie w terminie do:

V. 29.09.2018 – Myślenice – zgłoszenie do 22.09.2018
VI. 27.10.2018 – Dobczyce – zgłoszenie do 20.10.20018

• Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
• Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MGPM będzie ogłaszana na stronie Małopolskiego Związku Bokserskiego www.mzb.org.pl
• Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby ograniczyć koszta przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
• Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów GP muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu.

7. Punktacja rozgrywek.
• W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg. następującego klucza: 3 pkt. – zwycięzca walki 1 pkt. – przegrany
• Zawodnik musi stoczyć 5 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji.
• Zawodnika można wycofać do każdej środy przed Grand Prix, aby ewentualnie można było poszukać rywala. Po tym terminie zawodnik otrzymuje minus 1 pkt., Klub minus 2 pkt.
Prosimy o przemyślane zgłaszanie zawodników przez trenerów.
• Zawodnik, który zostanie wycofany z walki po konferencji otrzymuje minus 3 punkty dla swojej punktacji i klubowej.
• Zawodnik może podczas całego cyklu zdobywać punkty w dwóch kategoriach wagowych (nie dotyczy młodzików i kadetów). Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wadze w której więcej razy wystąpił.
• Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych
w klasyfikacji generalnej.
• W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami,
a w następnej ilość startów w cyklu MGPM 2018.
• Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego Klubu.
• Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe / studia stacjonarne/, punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
• Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej w książeczce sportowej. • Podczas cyklu MGPM nie będą mogły odbywać się walki tzw. „sparingowe”. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu MGPM.

8. Opłaty startowe:
Młodzicy: 10 zł, Kadeci: 10 zł, Juniorzy: 20 zł, Seniorzy: 30 zł,
Niezrzeszeni: 50 zł
Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi. Organizator również pokrywa opłaty startowe.

9. Nagrody:
Podczas każdego MGPM 2018:
• Zawodnicy otrzymują dyplom,
• W każdej kategorii wiekowej jest puchar dla najlepszego zawodnika zawodów
Po zakończeniu 6 edycji MGPM 2018 Zawodnicy otrzymują:
• Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
• Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
• Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
• W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
• Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
• Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
• Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar

10. Postanowienia końcowe.
• Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
• Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny
• finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
• W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i MZB.
11. Program zawodów.
8.00 – 9.00 waga i badanie, 10.00 – 11.00 konferencja techniczna, 12.00 walki .

Ze sportowymi pozdrowieniami
ZARZĄD MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU
BOKSERSKIEGO

plakat druk