VI KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO GRAND PRIX MAŁOPOLSKI,MYŚLENICE 28.10.2018-FINAŁ

                                                                                         

VI KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK MIĘDZYNARODOWEGO

                    GRAND PRIX MAŁOPOLSKI,

                      MYŚLENICE 28.10.2018 FINAŁ

1.Cel rozgrywek.
• Rozgrywki „Grand Prix” mają służyć rozwojowi oraz popularyzacji pięściarstwa w Małopolsce .
• Realizacja okręgowego systemu współzawodnictwa sportowego.

2.Termin i miejsce rozgrywek: 28.10.2018 – MYŚLENICE,
HALA SPORTOWO – WIDOWISKOWA NA ZARABIU,
ul. Zdrojowa 9, Myślenice

 1. Kierownictwo zawodów.
  Nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sprawuje:
  • Małopolski Związek Bokserski
 2. Uczestnictwo
  • Prawo startu mają tylko zawodnicy posiadający aktualną licencję PZB:
  Młodzik: 2004 rok.
  Kadet: 2003 – 2002 rok.
  Junior: 2001 – 2000 rok.
  Senior: 1999 rok i starsi
  • Posiadający książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami według wytycznych Ministerstwa Zdrowia.
  • Do zawodów dopuszcza się zawodników nie stowarzyszonych.
  • W zawodach mają prawo startu zawodnicy zagraniczni.
 3. Sposób przeprowadzenia rozgrywek
  • Rozgrywki mają charakter indywidualno-drużynowy, prowadzone w cyklu 6 zawodów GP.
  • Maksymalna ilość walk podczas jednego cyklu MGPM – 50,
  • Zawody rozgrywane są zgodnie z obowiązującymi Regulaminami PZB
  • Organizator ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków do sprawnego przeprowadzenia turnieju.
  • Czas trwania walki zgodny z kategorią wiekową.
  • Kolejność walk zgodny z kategorią wiekową i wagową – nie będzie przesuwania walk.
  • Obsadę komisji sędziowskiej i sportowej wyznacza; Wydział Sędziowski i Sportowy MZB.
  • Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu w przypadkach spornych.
 4. Sposób zgłaszania zawodników
  • Zgłoszenia zawodników odbywać się będą drogą elektroniczną e-mail na adres: mgpmzb@gmail.com ( Międzynarodowe Grand Prix Małopolskiego Związku Bokserskiego). Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń oraz możliwość stoczenia walki.
  • Zgłoszenia powinno zawierać: nazwę klubu, imię i nazwisko zawodnika, rocznik, wagę, ilość stoczonych walk. Brane pod uwagę będą tylko zawodnicy z wszystkim w/w. danymi.
  • Zgłoszenia będą przyjmowane do każdego MGPM oddzielnie w terminie do:
  VI. 28.10.2018 – Myślenice – zgłoszenie do 20.10.20018
 • Każdy klub może wystawić dowolną ilość zawodników.
  • Lista zawodników zakwalifikowanych do danego cyklu MGPM będzie ogłaszana na stronie Małopolskiego Związku Bokserskiego www.mzb.org.pl
  • Zgłoszenia mają na celu zestawianie walk aby ograniczyć koszty przywożonych zawodników później nie walczących z powodu braku rywala.
  • Trenerzy uczestniczący w cyklu zawodów GP muszą koniecznie okazać uprawnienia instruktora lub trenera boksu.
 1. Punktacja rozgrywek.
  • W każdej kategorii wagowej ocenia się zawodników wg. następującego klucza: 3 pkt. – zwycięzca walki 1 pkt. – przegrany
  • Zawodnik musi stoczyć 5 walki w jednej kategorii wagowej, aby być klasyfikowanym w generalnej punktacji.
  • Zawodnika można wycofać do każdej środy przed Grand Prix, aby ewentualnie można było poszukać rywala. Po tym terminie zawodnik otrzymuje minus 1 pkt., Klub minus 2 pkt.
  Prosimy o przemyślane zgłaszanie zawodników przez trenerów.
  • Zawodnik, który zostanie wycofany z walki po konferencji otrzymuje minus 3 punkty dla swojej punktacji i klubowej.
  • Zawodnik może podczas całego cyklu zdobywać punkty w dwóch kategoriach wagowych (nie dotyczy młodzików i kadetów). Zawodnik zostanie sklasyfikowany w wadze w której więcej razy wystąpił.
  • Suma zdobytych punktów wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wagowych
  w klasyfikacji generalnej.
  • W przypadku równej ilości walk decyduje bezpośrednie spotkanie między zawodnikami,
  a w następnej ilość startów w cyklu MGPM 2018.
  • Do klasyfikacji drużynowej zalicza się punkty wszystkich zawodników startujących z danego Klubu.
  • Jeżeli w trakcie rozgrywek zawodnik zmienił barwy klubowe / studia stacjonarne/, punkty zdobyte przez tego zawodnika liczy się oddzielnie dla tych klubów, w których zawodnik je zdobywał.
  • Zawodnik zdobywa punkty dla klubu zgodnie z wpisem przynależności klubowej w książeczce sportowej. • Podczas cyklu MGPM nie będą mogły odbywać się walki tzw. „sparingowe”. Wyjątek stanowi wyłonienie zwycięzcy całego cyklu MGPM.
 2. Opłaty startowe:
  Młodzicy: 10 zł, Kadeci: 10 zł, Juniorzy: 20 zł, Seniorzy: 30 zł,
  Niezrzeszeni: 50 zł
  Opłata jest pobierana za każdego zawodnika podczas oficjalnej wagi. Organizator również pokrywa opłaty startowe.
 3. Nagrody:
  Podczas każdego MGPM 2018:
  • Zawodnicy otrzymują dyplom,
  • W każdej kategorii wiekowej jest puchar dla najlepszego zawodnika zawodów
  Po zakończeniu 6 edycji MGPM 2018 Zawodnicy otrzymują:
  • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje złoty medal, dyplom i puchar
  • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju zawodnik otrzymuje srebrny medal i dyplom
  • Za zdobycie 3 miejsca zawodnik otrzymuje brązowy medal i dyplom
  • W każdej kategorii wiekowej puchar dla najlepszego zawodnika
  • Za zdobycie 1 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
  • Za zdobycie 2 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar
  • Za zdobycie 3 miejsca w turnieju drużyna otrzymuje dyplom i puchar

Postanowienia końcowe.
• Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NW i OC.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, czy zagubienia sprzętu przez zawodników.
• Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny
• finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu).
• W sprawie odwołań i protestów obowiązuje Regulamin Sportowy PZB i MZB.
11. Program zawodów.
8.00 – 9.00 waga i badanie, 10.00 – 11.00 konferencja techniczna, 12.00 walk

Ze sportowymi pozdrowieniami

ZARZĄD MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU
BOKSERSKIEGO

PLAKAT maly